Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilasesinduse põhikiri

I  Üldsätted

1.1              H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilasesindus on Elleri Muusikakooli õpilaste poolt valitav ja kooli õpilaskonnast moodustatav mittetulunduslik nõuandev esindusorganisatsioon.

1.2              Õpilaskonnal on oma põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

1.3              Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega õpilaste üldkoosolekul.

1.4              Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 õpilaskonnast.

1.5              Põhikiri on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle ½ koosolekul osalenud õpilastest.

1.6              Õpilasesindus juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel muusikakooli õpilaskonna enamuse tahtest, H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õppekorralduse eeskirjast ja põhimäärusest, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja õpilasesinduse põhikirjast.

1.7              Põhikiri jõustub selle kinnitamisega H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli nõukogu poolt.

II  Tegevuse eesmärgid

2.1              Aidata kaasa hea erialase hariduse saamisele, õpikeskkonna parandamisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele.

2.2              Võtta osa kooli oma näo kujundamisest ja kooli maine tõstmisest.

2.3              Esindada õpilaste huve ja vajadusi avalikkuse ees, suhetes kooli juhtkonnaga ja koostöös teiste õpilasesindustega.

2.4              Parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi ja tihendada õpilaste vahelist koostööd.

2.5              Korraldada kooskõlastatult kooli juhtkonnaga küsitlusi ja arvamusuuringuid koolielu ja õppetöö parema korraldamise eesmärgil.

2.6              Õpilasesindusel on kooli koduleheküljel oma rubriik.

III  Õpilasesindus

3.1              Õpilaskonnast moodustatavasse õpilasesindusse kuulub kuni 11 liiget. Õpilasesindus moodustatakse H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilastest.

3.2              Iga kursus on esindatud vähemalt ühe liikmega. Kui kursus ei esita nõutud arv esindajaid, siis täidetakse tühjaks jäänud kohad lihtliikmetega.

3.3              Õpilasesinduse liikmeid saab taandada liikme isikliku sooviavalduse põhjal, juhatuse otsuse alusel või liikme lahkumisel H. Elleri Muusikakoolist.

3.4              Õpilasesinduse liikmete ülesandeks on esindada õpilasesindust suhtlemisel teiste institutsioonidega, samuti tagada õpilasesinduse otsuste ellurakendamine.

3.5              Õpilasesinduse tööd juhib õpilasesinduse esimees.

3.6              Õpilasesindusel on oma protokollija, kelleks on õpilasesinduse liige.

IV  Õpilasesinduse juhtimine ja töökord

4.1              Õpilasesindus on otsustusvõimeline, kui hääletamisest võtab osa vähemalt 50% + 1 liige.

4.2              Häälte jagunemisel võrdselt jääb otsustavaks õpilasesinduse esimehe hääl.

4.3              Õpilasesinduse koosoleku päevakord kooskõlastatakse enne koosolekut kooli juhtkonnaga.

4.4              Kui kooli juhtkond leiab, et otsus on kooli põhimäärusega ja/või kooli arengukavaga vastuolus, saadab kooli juhtkond otsuse projekti omapoolsete ettepanekutega täiendavaks aruteluks tagasi.

4.5              Õpilasesinduse otsus jõustub selle väljakuulutamise hetkest õpilasesinduse esimehe poolt.

4.6              Õpilasesindus töötab välja oma tegevuse ajaks tööplaani, mille kooskõlastab kooli juhtkonnaga.

4.7              Õpilasesindus koostab oma tegevuse kohta tööaruande, mille esitab kooli õpilaste üldkoosolekul, mis toimub kord aastas, kevadsemestril.

4.8              Õpilasesinduse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

4.9              Väljaspool õpilaskonda seisvate struktuuridega suhtlemiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:

a)      läbirääkimised;

b)      ettepanekud H. Elleri nim. Muusikakooli juhtkonnale;

c)      protesti-, märgu-, toetus- ja palvekirjad.

4.10          Kõik õpilasesinduse otsused tehakse avalikkusele teatavaks H. Elleri nim. Muusikakooli infostendi kaudu, kus otsus peab olema nähtavas kohas vähemalt nädal.

4.11          Õpilasesinduse põhikiri ja koosolekute protokollid on avalikud dokumendid, mis kuuluvad säilitamisele.

4.12          Õpilasesinduse tööst võib osa võtta kooli info- ja kommunikatsiooni juht, kellel ei ole hääleõigust.

V  Õpilasesinduse volituste lõppemine


5.1              Õpilasesinduse liikmete volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse astumiseni.

5.2              Õpilasesinduse esimehe volitused kestavad 1. aasta.

5.3              Õpilasesindus korraldab uue õpilasesinduse esimehe valimised kord aastas, septembrikuu jooksul.