top of page
ÕIS

- Kool

Heino Elleri Muusikakool on muusikalise suunaga riiklik kutseõppeasutus, olulisim  muusikaõppeasutus Lõuna-Eestis.

Heino Elleri Muusikakool on 1919. a. Eesti Helikunsti Seltsi poolt asutatud Tartu Kõrgema Muusikakooli järglane.   

Õpilaskonna saab jagada noorteosakonnas ja keskastmes õppijateks. 

Heino Elleri Muusikakooli noorteosakonnas õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt üldhariduskoolis. Noorteosakonnas saab õppida klaverit, orelit, keelpille, klassikalist kitarri, kannelt, harfi, puhkpille, löökpille ja akordionit.

Keskastmes saab omandada haridust nii põhi- kui keskhariduse baasil. Õppeaeg on kutsekeskhariduse õppekavadel neli aastat, kutseõppe õppekavadel kolm aastat. Keskastmes saab õppida klaverit, orelit, keelpille, klassikalist kitarri, kannelt, puhkpille, löökpille, akordionit, klassikalist laulu, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni, rütmimuusika instrumente ja laulu ning pärimusmuusika instrumente.  

Kool viib läbi ka täiendõpet täiskasvanutele. 

 

1971. aastast kannab kool Heino Elleri nime.

Heino Elleri Muusikakool asub täiesti renoveeritud, kaasaegses õppehoones. 2014. aasta sügisel avati uus õppekorpus.

Muusikakool rikastab oluliselt nii Tartu kui Lõuna-Eesti muusikaelu. Õppeaasta jooksul korraldatakse ligi 100 kontserti, mis annavad õpilastele vajalikku esinemispraktikat. Samuti toimub õppeaasta jooksul neli muusikafestivali, kus peale kontsertide toimuvad ka meistrikursused ja koolitused nii kodu- kui välismaiste õpetajate juhendamisel.

Siin koolis saadud haridus on piisav, et jätkata muusikaõpinguid mistahes Euroopa muusikakõrgkoolis, kaasa arvatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Samas on terve rida õpilasi, kes on edukalt sisse saanud ka mittemuusikalistesse kõrgkoolidesse (nt.TÜ, TPÜ) jne.

 

1997. aastal avati Elleri kooli ruumides Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tartu filiaal.

Koolil on oma sümboolika:

  • logo (PDF)

  • kooli laul, sõnad ja viis Aare Allikvee 

  • lipp

Head tavad ja kokkulepped

Heino Elleri Muusikakoolis

 

Peame kinni omavahel sõlmitud kokkulepetest ja tähtaegadest.

Peame lugu enda ja teiste ajaplaanist, jõuame tundidesse õigeks ajaks, muudatused lepime kokku varakult. Sooritame eksamid ja arvestused ettenähtud tähtaegadeks, töö võlgnevusel esitan seletuskirja või arstitõendi enne sessiooni lõppu.

 

Elleri kooli õpilasena osalen kavakindlalt õppetöös ning õpin kõiki aineid oma võimete vääriliselt.

 

Hoolitseme oma ja kooli instrumentide ja töövahendite  eest ning ei unusta koju tundides tarvilikku. Pärast harjutamist sulgen klaveri ja kustutan tule. Tagastame koolile kuuluvad instrumendid, õpikud, noodid ja muud õppevahendid õppeaasta lõppedes või koolist lahkumisel.

Me ei kasuta õppetöö ajal mobiiltelefone ega teisi õppetööd segavaid vahendeid

 

Hoiame korras kooli ruumid ja vara, kui midagi on meie süül lõhutud või rikutud, siis me hüvitame kahju.

 

Hoiame oma koolimaja puhta ja kaunina, kanname  lumisel ja porisel ajal vahetusjalatseid.

 

Me järgime seadust, millega on keelatud koolis ja kooli territooriumil suitsetamine ja alkoholi tarvitamine.

 

Suhtume endasse ja teistesse väärikalt ja lugupidavalt, täidame ühiselu reegleid, järgime häid tavasid, eetika- ja  käitumisnorme. Olen viisakas ja taktitundeline. Naeratan ja kiirgan headust!

 

Hoolin endast ja teistest: õnnetustest või vägivallajuhtumitest koolis teatan kohe kooli juhtkonnale.

 

Tunneme kooli ajalugu, austame õpetajate, koolitöötajate ja kaasõpilaste tööd ning väärtustame põlvkondade järjepidevust. Tunneme huvi kaasõpilaste ja õpetajate muusikalise tegevuse vastu ning tunnustame seda.

 

        

Minul Elleri kooli õpilasena on õigus:

 

  • saada tasuta õpetust kooli õppekavas ettenähtud programmi ulatuses;

  • valida kooli õppekavast lähtuvalt valikaineid vastavalt koolis kehtestatud korrale;

  • saada vajadusel täiendavat abi õpetajalt;

  • saada teavet õpetajalt hindamiskorra ja hinnete, juhtkonnalt koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;

  • saada õppe-, sõidu-, majutus- ja koolilõunatoetust vastavalt seaduses kehtestatud korrale;  

  • avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolikorralduse paremaks toimimiseks õpilasesindusele või otse kooli juhtkonnale.

00:00 / 03:12
bottom of page