top of page

- Raamatukogu

Kasutuseeskiri

Üldsätted

1.1. Heino Elleri Muusikakooli raamatukogu on kooliraamatukogu, mis teenindab Elleri kooli õpilasi, õpetajaid ja töötajaid, aga ka muusikahuvilisi väljastpoolt kooli.

1.2. Raamatukogu lahtiolekuajad ja kasutuseeskiri tehakse avalikult teatavaks raamatukogus ja Elleri kooli interneti koduleheküljel. Lahtiolekuajad ja kasutuseeskirja kinnitab Elleri kooli direktor.

1.3. Kasutatud mõisted:

teavik – infot kandev materiaalne objekt raamatukogus, nt trükis; ka auvised on teavikud       

auvis – audio-visuaalvahend, nt CD, DVD.

 

Raamatukogu teenused

2.1. Raamatukogu teenused jagunevad tasuta ja tasulisteks teenusteks. Tasuliste teenuste hinnakiri tehakse avalikult teatavaks raamatukogus kohapeal ja Elleri kooli interneti koduleheküljel. Hinnakirja kinnitab Elleri kooli direktor.

2.1.1. Tasuta teenused:

 • teavikute kohalkasutus;

 • teavikute kojulaenutus (vastavalt käesoleva kasutuseeskirja punktis 4. Lugeja õigused sätestatud laenutuskorrale);

 • tahvelarvutite, sülearvutite, kõrvaklappide, rütmikellade, mikrofonide laenutus

 • teatmeteenindus (raamatukogus kohapeal, e-posti aadressil raamatukogu@tmk.ee või telefonil 7442 402);

 • teavikute reserveerimine;

 • raamatukogus olevate CD-de ja vinüülplaatide kuulamine väljaspool raamatkogu tmk kontoga;

 • elektrooniliste andmebaaside kasutamine;

 • esmatasandi lugejakoolitus;

 • audio- ja videotehnika kasutamine;

 • arvutite kasutamine;

 • traadita interneti kasutamine (WiFi);

2.1.2. Tasulised teenused:

 • spiraalköide 1 tk 0,64 € – 3,20 € olenevalt lehtede arvust ja kasutatud materjalist.

Lugejaks registreerimine

3.1. Raamatukogu lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga dokumendi alusel. Lugejaks registreerimine toimub tasuta.

3.2. Registreerimisel täidab lugeja vormikohase avalduse, millele ta annab allkirja, kohustudes seega täitma raamatukogu kasutuseeskirja.
Oma andmete muutumisest peab lugeja raamatukogu koheselt informeerima.

3.3. Raamatukogu elektroonilise lugejapiletina on kasutusel õpilaspilet. Teavikute laenutamine, pikendamine ja tagastamine toimub ainult  õpilaspileti esitamisel.

Lugeja õigused

4.1. Koju saab laenutada avariiulitel olevaid teavikuid, välja arvatud:

 • punase sildiga märgistatud trükiseid;

 • auviseid.

4.2. Maksimaalne laenutuste arv on 20 eksemplari.

4.3. Õpikute ja nootide laenutustähtaeg on 1 semester, raamatute ja ajakirjade laenutustähtaeg on 1 kuu.

4.4. Päevalaenutusse on kokkuleppel raamatukogutöötajaga õigus võtta teavikuid, mis on üldjuhul ainult kohapeal kasutamiseks (punase sildiga märgistatud trükised, auvised).

4.5. Päevalaenutusse võib korraga võtta kuni 10 eksemplari (va DVD ja CD, mida võib päevalaenutusse korraga laenutada 5 eksemplari). Päevalaenutusse võetud teavikud, tuleb tagastada hiljemalt järgmisel tööpäeval.

4.6. Ühele inimesele laenutatakse ühte nimetust korraga ainult üks eksemplar, v.a päevalaenutusse.

4.7. Teavikute tagastamise tähtaega võib lugeja taotlusel pikendada maksimaalselt 2 korda eelneva perioodi võrra (juhul, kui teavikul ei ole järjekorda). Laenutustähtaega saab pikendada raamatukogus kohapeal, e-posti aadressil raamatukogu@tmk.ee ja telefonil 7442 402. Juhul, kui teavikut on vaja kasutada pikema aja vältel kui lubatud kolm järjestikust perioodi, tuleb raamatukogus kohapeal soovitud teavik(ud) esitada ja vormistada uus laenutus.

4.8. Teavikute tagastamise tähtaja lähenemisel ning möödumisel saadetakse lugejale e-posti teel meeldetuletus kuni võlgnevus(t)e likvideerimiseni.

4.9. Väljalaenutatud teavikutele on võimalik end raamatukogus kohapeal järjekorda registreerida. Korraga võib reserveerida kuni 3 teavikut. Reserveeritud teaviku raamatukokku saabumisest informeeritakse järjekorras olevat lugejat telefoni või e-posti teel. Reserveering kehtib 5 tööpäeva lugejale teate edastamise päevast. Kui lugeja teavikule kindlaks määratud ajal järgi ei tule, reserveering tühistatakse.

4.10. Raamatukogus on CD-de kuulamise, LP-plaatide kuulamise võimalus. Raamatukogus toimub kuulamine ainult kõrvaklappidega.

 

Lugeja vastutus

5.1. Teavikute ja inventari omavoliline raamatukogust väljaviimine on keelatud. Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest.

5.2. Laenutustähtaja ületamise eest tuleb tasuda viivist:

5.2.1. Kojulaenutuse korral tuleb tasuda viivist 0,02 € päevas iga tagastamata eksemplari eest, kuid mitte rohkem kui 10,00 € teaviku kohta.

5.2.2. Päevalaenutuses olevate teavikute mitteõigeaegse tagastamise korral on viivis 0,10 € päevas iga tagastamata eksemplari eest, kuid mitte rohkem kui 15,00 € teaviku kohta.

5.3. Viivist arvestatakse ka puhkepäevade eest.

5.4. Võlglased kaotavad laenutusõiguse kuni võlgnevus(t)e likvideerimiseni.

5.5. Lugeja ei tohi kahjustada raamatukogu teavikuid, seadmeid ega muud vara. Tekitatud kahju tuleb kompenseerida.

5.6. Kahjustatud või kaotatud teavik tuleb asendada raamatukogu juhataja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või hüvitada see turuväärtuse ulatuses. Hüvitise konkreetse suuruse määrab raamatukogu juhataja vastavalt teaviku asendamise kuludele. Raamatukogu vara rikkumiseks on ka lehtede väljatõmbamine, märkuste kirjutamine trükisesse jms.

5.7. Kui ansamblinoodil puudub kasvõi üksainus partii, tuleb hüvitada kogu komplekti hind.

5.8. Elleri koolist õppetöölt või töölt lahkudes tuleb kõik laenutatud teavikud tagastada.

5.9. Kasutajad, kes eiravad raamatukogu kasutuseeskirja, kaotavad laenutusõiguse kuni 6 kuuks.

Raamatukogu lahtiolekuajad

6.1. Raamatukogu on avatud:

 • esmaspäevast reedeni 10-18;

 • laupäeviti ja pühapäeviti suletud.

6.2. Raamatukogu on avatud kell 9-15 seadusega ettenähtud lühendatud tööpäevadel enne järgmisi riigipühi:

 • 1. jaanuar - uusaasta;

 • 24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäev;

 • 23. juuni - võidupüha;

 • 24. detsember - jõululaupäev.

6.3. Suvise ja talvise kollektiivpuhkuse ajal on raamatukogu avatud direktoriga kooskõlastatud aegadel.

bottom of page