el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Videosillad muusikaõppes

Projektiga “Videosillad muusikaõppes” (2014-2020.1.03.18-0160) tuuakse Heino Elleri Muusikakooli, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilasteni parimad praktikad üle maailma videosildade kaudu. Videosild võimaldab füüsiliselt erinevates kohtades viibivatel muusikutel muuhulgas koosmusitseerimist tasemel, nagu muusikud viibiksid samas ruumis. Perspektiivsed rakendusvaldkonnad on kontsertide, meistriklasside, töötubade, seminaride läbiviimine;  ka üldharidusainete (eelkõige humanitaaria valdkond) tundide läbiviimine kolme kooli koostöös.

Tuleviku töömaailma suundumusi, rahvusvahelistumist ja distantsilt töötamist silmas pidades peame väga oluliseks muusikaõppes toetada digipädevuste arengut ja võimaldada kogemuste omandamist tänapäevaste tipptehnoloogiatega, laiendada koostööd ja parimate praktikate vahetust.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest meetmest „ Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)“. Projekti viiakse ellu perioodil september 2018 - detsember 2021. Kogumaksumus on 129 000 eurot.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Heli- ja visuaalkunsti loomelabor

Heli- ja visuaalkunsti loomelabor Elleris on Eestis ainulaadne õpikeskkond, kus õppijal on võimalik tegeleda praktilise loometööga professionaalsel tasemel töövahenditega. Elleri koolis asuvas laboris on kvaliteetsed heli- ja visuaali presenteerimise seadmed ja mobiilsed digivahenditega loomepesad (18 õpilastele + 1 õpetajale) koos vastava instrumentaariumiga.

Loomelabori idee on teistmoodi lähenemine üldhariduskooli muusika ja kunsti ainete ning kutsehariduse muusika erialade õpetusele. Samuti saab loomelaboris muuta mitmekesisemaks teiste ainevaldkondade õppetööd, juurutada lõimitud õpet. Labori õppevaraga loome uued praktilised, kaasaegsed ja tänapäeva õpikäsitust toetavad võimalused nii individuaal- kui grupiõppeks. Projektipartnerid on Heino Elleri Muusikakool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Karlova Kool ja Tartu Katoliku Hariduskeskus.

Projekti (projekt nr 2014-2020.1.03.18-0098) raames soetatakse loomelabori riist- ja tarkvara, koolitatakse partnerkoolide õpetajaid ja korraldatakse aastatel 2019-2022 uuenduslike õppevaralahenduste ühiskasutust.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest  meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)“. Projekti viiakse ellu perioodil september 2018 - detsember 2022. Kogumaksumus on 198 000 eurot.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Praktikasüsteemi arendamine Elleris

„Praktikasüsteemi arendamine Elleris“ (2014-2020.1.05.18-0384) on jätkuprojekt tegevuskavale „Praktika arendamine Elleris“. Panustame tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse muusikavaldkonna õppesse ja praktikakorraldusse juhendajate täienduskoolitustega ja uute praktikute kaasamisega õppetöösse. Projektitegevuste elluviimise periood oli 01.01.2019 - 30.06.2021.

Projektis kavandatud täiendkoolituse "Õpilase esinemiskindluse arendamine" (läbiviija PeaTreener OÜ koolitaja ja Tartu Ülikooli õppejõud A. Hannus) läbis täismahus kokku 38 ja "Hariduslike erivajadustega õpilaste juhendamine" (läbiviija pikaajalise HEV valdkonna koolitaja kogemusega ja Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht Liina Lokko) 22 praktikajuhendajat. Koolitused (16 akad.tundi) hõlmasid nii auditoorset kui praktilist tööd, toimusid loengud ja töötoad. Tagasiside on väga positiivne - need andsid praktikajuhendajatele täiendavaid teadmisi ja oskusi õpilaste nõustamiseks esinemiseks valmistumisel (nö toimetulek lavanärviga) ning oskusi tulla toime hariduslike erivajadustega õppijatega, neid praktika protsessis tõhusamalt juhendada. 

Antud projekti raames kaasasime külalisõppejõududena ka tipp-praktikuid, kokku 20, erinevates vormides. Näiteks saksofonidele Nicolas Prost (Prantsusmaa), komponistidele Helena Tulve, muusikateoreetikutele Kristel Pappel, rütmimuusikutele Aleksander Paal, komponistidele ja lauljatele Allan Vurma, pianistidele Arbo Valdma (Saksamaa), keelpillidele Paulina Andrea Riquelme Diaz (Saksamaa), kanneldajatele Hedi Viisma (Soome) ja pikemate sessioonidena Markus Anthony Eermann - rütmimuusika saksofon; Toomas Vana - trompet; Madis Vilgats - tuuba; Juko-Mart Kõlar - projektijuhtimine ja loovettevõtlus. Uute tipp-praktikute kaasamine meistriõppe-töötubade-konkursside vormis innustab nii õppijaid kui õpetajaid, avardab silmaringi ja arendab õppurite kutsemeisterlikkust.

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” 26 000 euro ulatuses.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Ansambliõppe simulaatorid

Projektiga "Ansambliõppe simulaatorid" (2014-2020.1.03.18-0181) soetati Heino Elleri Muusikakoolile 12 ansambliõppe simulaatorit, mis on eelkõige mõeldud rütmi- ja pärimusmuusika õpilastele. Saab harjutada erinevaid muusikastiile, rütme ja lugusid, katsetada võimendusi ja efekte. Luuakse taasesitus- ja otsetagasiside võimalus, mis võimaldab õpilasel lisaks rutiinsele harjutamisele õppetöö käigus sooritatut analüüsida ja varakult tehnilist sooritust korrigeerida. See toetab õpilaste pillimängu tehniliste ja stiililiste oskuste arendamist ja ühtlustamist ansambliõppes. Simulaatori õppetegevuses kasutamist tutvustav video on avaldatud E-koolikotis ja kooli veebikanalites.

Projekti kogumaksumus oli 33,2 tuhat eurot. Seda rahastas SA Innove määruse “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” taotlusvooru raames.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Praktika arendamine Elleris

Projektiga „Praktika arendamine Elleris“ (nr 2014-2020.1.05.17-0116) panustas Heino Elleri Muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse muusikavaldkonna õppesse ja praktika korraldusse kahel suunal - tööandjapoolsete praktikajuhendajate täiendõpe ja uute praktikute kaasamine õppesse.

Läbiviidud täienduskoolitustel said olulist täiendõpet 31 praktikajuhendajat. Koolitused hõlmasid praktika juhendamise, nõustamise ja muusiku terviseriskide ja -tööohutuse teemasid. Neid viisid läbi valdkonna tipp-praktikud Jouko Heiskanen (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences), Mari Karm, Airi Niilo ja Anu Sarv (Tartu Ülikool). 

Uute praktikutena kaasasime õppesse meistriklasse läbi viima akordioni erialal valdkonna tunnustatud praktiku Tiina Välja ja rütmimuusika laulu erialal Sirje Medelli. Medell on üks väheseid rahvusvahelise litsentsiga lauluõpetajaid rütmimuusikutele Eestis. Tänu projektile saime uusi praktikuid kaasata õppesse märkimisväärses mahus: 4 semestri jooksul u 450 akadeemilise tunni ulatuses. Neist said osa kõik akordioni eriala ja rütmimuusika laulu eriala õpilased, kokku 14. Tagasiside kaasatud praktikute osas oli väga positiivne. Projekti raames elluviidud tegevuste osas koostöö sujus ja oli nii õpilaste kui kolleegide vaates inspireeriv. Koostöö nimetatud praktikutega jätkub ka pärast projekti.

Projekti kogumaksumus oli 29,1 tuhat eurot. Seda rahastas SA Innove meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekt viidi ellu perioodil veebruar 2017-detsember 2018.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekeks tööturul

Tegevussuunal „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ panustab Heino Elleri Muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse keeleõppesse muusikavaldkonna kutseõppes. Täiendavate keeleõppe tegevuskavade raames on võimaldatud õpilastele järgnevat.

2016/2017 õppeaastal saksa keele algõpet, itaalia keele jätkukursust ja eesti keelest erineva emakeelega õpilastele ka eesti keele tasanduskursust. Eraldatud rahastus oli 6,8 tuhat eurot.

2017/2018 õppeaastal jätkati eelneval õppeaastal piloteeritud täiendavate keeleõppe tegevustega korrigeeritud mahtudes, täiendavalt pakuti itaalia keelsete ooperitekstide ja saksa Lied projektiõpet. Eraldatud rahastus oli 8,7 tuhat eurot.

2018 aasta sügissemestril jätkati eesti keele tasanduskursusega eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, projektõppena viidi läbi inglise keele süvaõpe ja  itaaliakeelse ooperi õpe klassikalise laulu eriala õpilastele, võimaldati uute kursustena portugali keele algõpet, saksa keele õpet algajatele ja edasijõudnutele ning vene keele foneetika lauljatele. Eraldatud rahastus oli 4,8 tuhat eurot.

Täiendavaid keeleõppetegevuste tegevuskavasid rahastab SA Innove projektist PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine". PRÕM tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
 

Kutsehariduse maine tõstmine

Tegevussuunal „Kutsehariduse maine tõstmine“ rahastuse saanud Heino Elleri Muusikakooli tegevuskava raames valmis 11 kooli-õpilasi-õppimist tutvustavat klippi õpilaste ja vilistlastega. Avalikkusele on klipid kättesaadavaks tehtud kooli veebikanalites ja aktiivselt rakendatud kooli tutvustavatel üritustel. Need on osutunud väga populaarseteks, toetavad muusika-alase kutseõppe populariseerimist ja kooli nähtavamale toomist avalikkusele.

Ka valmis tegevuskava raames koolile visuaalne signatuur. Signatuur juhatab sisse iga Elleris valminud ja edaspidi valmiva videoklipi ja filmi, kasutatakse kooli tutvustavates ettekannetes ja mujalgi. Projekti jätkutegevusena on visuaalsele signatuurile sobiva helitausta leidmiseks välja kuulutatud konkurss.

Projektis viidi läbi 8 interaktiivse programmiga tutvustusüritust „Targa muusika kodu“ üle Lõuna-Eesti koostöös kohalike muusikakoolidega. Minikonverentsidel tutvustati uusi muusikalise kutseõppe õppekavasid, erinevate õppevormide, -mahtude ja jätkuhariduse võimalusi. Uuenduslik Elleri kooli ühise õppe korraldamine Jaan Poska Gümnaasiumiga, mis käivitus alates 2017/2018 õppeaastast, kuulus ka Haridusasutuse 2019 aasta teo kolme nominendi hulka (loe lähemalt SIIT). Minikonverentsid olid kombineeritud erinevate muusikaliste ettevõtmistega - kontsertetendusega “Tähistaeva legendid”, kohalike õpilaste esinemisega, Elleri õpetajate-õpilaste workshoppide ja kontsert-jämmiga.

Tegevuskava viidi ellu perioodil veebruar 2017 – oktoober 2018. Selle kogumaksumuseks kujunes 6,5 tuhat eurot. Tegevuskava rahastati SA Innove projektist PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" – meetmete raames. PRÕM tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Sama tegevussuuna - „Kutsehariduse maine tõstmine“ - raames SA Innove poolt keskselt koordineeritud kutseõppeasutuste kommunikatsioonialase nõustamise raames valmisid soovi avaldanud kutsekoolidele, teiste hulgas ka Elleri muusikakoolile,kommunikatsioonistrateegia aastateks 2017-2019 ning kooli virtuaaltuur