top of page
el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
VIDEOSILLAD

Video bridges in music education

Projektiga “Videosillad muusikaõppes” (2014-2020.1.03.18-0160) tuuakse Heino Elleri Muusikakooli, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilasteni parimad praktikad üle maailma videosildade kaudu. Videosild võimaldab füüsiliselt erinevates kohtades viibivatel muusikutel muuhulgas koosmusitseerimist tasemel, nagu muusikud viibiksid samas ruumis. Perspektiivsed rakendusvaldkonnad on kontsertide, meistriklasside, töötubade, seminaride läbiviimine;  ka üldharidusainete (eelkõige humanitaaria valdkond) tundide läbiviimine kolme kooli koostöös.

Tuleviku töömaailma suundumusi, rahvusvahelistumist ja distantsilt töötamist silmas pidades peame väga oluliseks muusikaõppes toetada digipädevuste arengut ja võimaldada kogemuste omandamist tänapäevaste tipptehnoloogiatega, laiendada koostööd ja parimate praktikate vahetust.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest meetmest „ Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)“. Projekti viiakse ellu perioodil september 2018 - detsember 2021. Kogumaksumus on 129 000 eurot.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
LOOMELABOR

Creative lab of sound and visual arts

Loomelabor is a physical space at Heino Eller Music College equipped with a wide range of creative and multimedia tools–analogue and digital–allowing for anything between entry-level doodling and professional video editing or sound recording.

 

In Loomelabor you are likely to meet curious and creative minds, both students and teachers.

You are welcome to play around, learn, discuss with peers, exchange experiences or run workshops.

Praktikasüsteemi arendamine Elleris

„Praktikasüsteemi arendamine Elleris“ (2014-2020.1.05.18-0384) on jätkuprojekt tegevuskavale „Praktika arendamine Elleris“. Panustame tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse muusikavaldkonna õppesse ja praktikakorraldusse juhendajate täienduskoolitustega ja uute praktikute kaasamisega õppetöösse. Projektitegevuste elluviimise periood oli 01.01.2019 - 30.06.2021.

Projektis kavandatud täiendkoolituse "Õpilase esinemiskindluse arendamine" (läbiviija PeaTreener OÜ koolitaja ja Tartu Ülikooli õppejõud A. Hannus) läbis täismahus kokku 38 ja "Hariduslike erivajadustega õpilaste juhendamine" (läbiviija pikaajalise HEV valdkonna koolitaja kogemusega ja Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht Liina Lokko) 22 praktikajuhendajat. Koolitused (16 akad.tundi) hõlmasid nii auditoorset kui praktilist tööd, toimusid loengud ja töötoad. Tagasiside on väga positiivne - need andsid praktikajuhendajatele täiendavaid teadmisi ja oskusi õpilaste nõustamiseks esinemiseks valmistumisel (nö toimetulek lavanärviga) ning oskusi tulla toime hariduslike erivajadustega õppijatega, neid praktika protsessis tõhusamalt juhendada. 

Antud projekti raames kaasasime külalisõppejõududena ka tipp-praktikuid, kokku 20, erinevates vormides. Näiteks saksofonidele Nicolas Prost (Prantsusmaa), komponistidele Helena Tulve, muusikateoreetikutele Kristel Pappel, rütmimuusikutele Aleksander Paal, komponistidele ja lauljatele Allan Vurma, pianistidele Arbo Valdma (Saksamaa), keelpillidele Paulina Andrea Riquelme Diaz (Saksamaa), kanneldajatele Hedi Viisma (Soome) ja pikemate sessioonidena Markus Anthony Eermann - rütmimuusika saksofon; Toomas Vana - trompet; Madis Vilgats - tuuba; Juko-Mart Kõlar - projektijuhtimine ja loovettevõtlus. Uute tipp-praktikute kaasamine meistriõppe-töötubade-konkursside vormis innustab nii õppijaid kui õpetajaid, avardab silmaringi ja arendab õppurite kutsemeisterlikkust.

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” 26 000 euro ulatuses.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
ansambliõppe

Ansambliõppe simulaatorid

Projektiga "Ansambliõppe simulaatorid" (2014-2020.1.03.18-0181) soetati Heino Elleri Muusikakoolile 12 ansambliõppe simulaatorit, mis on eelkõige mõeldud rütmi- ja pärimusmuusika õpilastele. Saab harjutada erinevaid muusikastiile, rütme ja lugusid, katsetada võimendusi ja efekte. Luuakse taasesitus- ja otsetagasiside võimalus, mis võimaldab õpilasel lisaks rutiinsele harjutamisele õppetöö käigus sooritatut analüüsida ja varakult tehnilist sooritust korrigeerida. See toetab õpilaste pillimängu tehniliste ja stiililiste oskuste arendamist ja ühtlustamist ansambliõppes. Simulaatori õppetegevuses kasutamist tutvustav video on avaldatud E-koolikotis ja kooli veebikanalites.

Projekti kogumaksumus oli 33,2 tuhat eurot. Seda rahastas SA Innove määruse “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” taotlusvooru raames.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
praktika arendamine

Praktika arendamine Elleris 2017-2018

Projektiga „Praktika arendamine Elleris“ (nr 2014-2020.1.05.17-0116) panustas Heino Elleri Muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse muusikavaldkonna õppesse ja praktika korraldusse kahel suunal - tööandjapoolsete praktikajuhendajate täiendõpe ja uute praktikute kaasamine õppesse.

Läbiviidud täienduskoolitustel said olulist täiendõpet 31 praktikajuhendajat. Koolitused hõlmasid praktika juhendamise, nõustamise ja muusiku terviseriskide ja -tööohutuse teemasid. Neid viisid läbi valdkonna tipp-praktikud Jouko Heiskanen (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences), Mari Karm, Airi Niilo ja Anu Sarv (Tartu Ülikool). 

Uute praktikutena kaasasime õppesse meistriklasse läbi viima akordioni erialal valdkonna tunnustatud praktiku Tiina Välja ja rütmimuusika laulu erialal Sirje Medelli. Medell on üks väheseid rahvusvahelise litsentsiga lauluõpetajaid rütmimuusikutele Eestis. Tänu projektile saime uusi praktikuid kaasata õppesse märkimisväärses mahus: 4 semestri jooksul u 450 akadeemilise tunni ulatuses. Neist said osa kõik akordioni eriala ja rütmimuusika laulu eriala õpilased, kokku 14. Tagasiside kaasatud praktikute osas oli väga positiivne. Projekti raames elluviidud tegevuste osas koostöö sujus ja oli nii õpilaste kui kolleegide vaates inspireeriv. Koostöö nimetatud praktikutega jätkub ka pärast projekti.

Projekti kogumaksumus oli 29,1 tuhat eurot. Seda rahastas SA Innove meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekt viidi ellu perioodil veebruar 2017-detsember 2018.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
keeleõpe

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekeks tööturul

Tegevussuunal „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ panustab Heino Elleri Muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse keeleõppesse muusikavaldkonna kutseõppes. Täiendavate keeleõppe tegevuskavade raames on võimaldatud õpilastele järgnevat.

2016/2017 õppeaastal saksa keele algõpet, itaalia keele jätkukursust ja eesti keelest erineva emakeelega õpilastele ka eesti keele tasanduskursust. Eraldatud rahastus oli 6,8 tuhat eurot.

2017/2018 õppeaastal jätkati eelneval õppeaastal piloteeritud täiendavate keeleõppe tegevustega korrigeeritud mahtudes, täiendavalt pakuti itaalia keelsete ooperitekstide ja saksa Lied projektiõpet. Eraldatud rahastus oli 8,7 tuhat eurot.

2018 aasta sügissemestril jätkati eesti keele tasanduskursusega eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, projektõppena viidi läbi inglise keele süvaõpe ja  itaaliakeelse ooperi õpe klassikalise laulu eriala õpilastele, võimaldati uute kursustena portugali keele algõpet, saksa keele õpet algajatele ja edasijõudnutele ning vene keele foneetika lauljatele. Eraldatud rahastus oli 4,8 tuhat eurot.

Täiendavaid keeleõppetegevuste tegevuskavasid rahastab SA Innove projektist PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine". PRÕM tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

IMG_20220313_150822.jpg
el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg
Praktika arendamne Elleris 1

Praktika arendamine Elleris 2021-2022

"Development of internship in Eller" (2014-2020.1.05.20-0630) is a follow-up project to the action plan "Development of internship system in Eller". We contribute to more efficient music education and internship organization that takes into account the needs of the labor market, with additional training for instructors and the inclusion of new practitioners in teaching. The period of implementation of project activities was 01.08.2021 - 30.06.2022.

 

A total of 11 internship supervisors completed the in-service training "Development of student performance confidence" planned in the project (conducted by PeaTrainer OÜ trainer and Tartu University lecturer A. Hannus, volume 16 academic hours). Due to the ongoing pandemic situation, there were fewer participants than originally registered, and some people also participated online. However, all who participated were very satisfied with the training (only scores 9-10 on a 10-point scale) and assessed the knowledge acquired in the training as practically applicable.

11 trainee supervisors also completed the refresher training "Counselling of students with special educational needs" (conducted by Liina Lokko with long-term experience as a trainer in the field of SEN). The training (16 academic hours) included both classroom and practical work, lectures and workshops took place. The number of participants compared to those registered was once again smaller due to the pandemic, but here again the participants were very satisfied, the rating of the trainer was 10/10 by all respondents, and the potential of applying the knowledge gained in their work was valued almost as highly. The arrangement was also praised. 

A total of 14 internship supervisors participated in the refresher training "Didactics short course" (10 academic hours), which was conducted by Professor Peeter Sarapuu of the Estonian Academy of Music and Theater, some of them online. The feedback on the training was extremely positive, the teacher's ability to give a neutral, good overview of topics that can sometimes cause conflicting opinions was highlighted, as well as an opportunity for discussion. 


The involvement of practitioners in teaching has also been successful considering the difficult situation. Out of the 12 practitioners who gave lessons and master classes to Eller School students within the project, 4 were foreign teachers - Scott L. Miller (USA) conducted the workshop "Sound Synthesis: Fundamental Synthesis Techniques (Cherry Audio's Voltage Modular software synthesizer), Ruta Savickienè (Lithuania) conducted violin master class, Amanda Valentina Guzman Guevara (Chile/Germany) gave a master class for guitarists, and Mathieu Spaeter (France/Estonia) conducted a lecture and a master class for rhythm musicians. In addition, top practitioners from Estonia were involved - mandolin and guitar teacher Villu Talsi (Curly Strings and TÜ VKA ) and violin teacher Leevi Rosin (Pärnu City Orchestra) conducted the lessons in longer sessions. Andres Mustonen (Hortus Musicus) conducted the violin master class "Bach solo sonatas", Jaan Eerik Aardam conducted the lecture-master class-workshop "Making traditional music arrangements for the chromatic chanter", Kreete Perandi (Vanemuine Symphony Orchestra) conducted a master class for French horn and cornet players, and double bass master classes for bass players of rhythm music were held under the guidance of Ara Yaralyan. In addition, non-musician top practitioners Grete Arro (Tallinn University) and Ada Urm (Tartu University) were involved this time, who conducted self-development seminars and developmental psychology lectures with students focused on pedagogy. 

 

Thanks to the activities that took place, the students' mastery in interpreting and performing music, as well as in teaching, has certainly improved, and they have been inspired by the opportunity to learn from the best in their field.

 

The project was financed from the application round of the European Social Fund "1.5.2 ATV3 Supporting the cooperation of employers and educational institutions in the development of the internship system - 05.10.2020-19.11.2020" in the amount of 19,317.40 euros.

kutsehariduse
el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Improving the reputation of vocational education

11 school-student-learning introduction clip were made with students and alumni. The clips have been made available to the public on the school's online channels and actively used at events introducing the school. These have proven to be very popular supporting the popularization of vocational education in music and making the school more visible to the public.

A visual signature for the school was also made as part of the action plan. The signature introduces every video clip and film made at Eller and will be made in the future, it is used in presentations introducing the school and elsewhere. As a continuation of the project, a competition has been announced to find a sound background suitable for the visual signature.

In the project, 8 introductory events with an interactive program "Targa muusika kodu" (Home of Smart Music) were carried out across Southern Estonia in cooperation with local music schools. At the mini-conferences, new curricula for professional musical education, various study forms, volumes and opportunities for continuing education were introduced. The innovative organization of joint education between the Eller School and the Jaan Poska Gymnasium, which started in the 2017/2018 school year, was also among the three nominees for the 2019 Action of the Year Award by the Educational Institution (read more FROM HERE). The mini-conferences were combined with various musical events - a concert performance "Legends of the Starry Sky", a performance by local students, Eller teacher-student workshops and a concert jam.

The action plan was implemented in the period February 2017 - October 2018. Its total cost was 6.5 thousand euros. The action plan was financed from SA Innove's project PRÕM - "Development of the internship system in vocational and higher education, including training internships for teacher training" and "Raising the image of vocational education, expanding apprenticeships" - measures. PRÝM's activities are financed by the European Social Fund.

Within the framework of the same line of activity - "Raising the reputation of vocational education" - within the framework of communication consulting for vocational education institutions centrally coordinated by SA Innove, a communication strategy for the years 2017-2019 and the school virtual tour. 

bottom of page