ÕIS

- Vastuvõtt

Vastuvõtueksamite nõuded erialade kaupa

Noorteosakonna 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusiku arenguprogrammi vastuvõtunõudeid 2021/2022 õppeaastaks näed SIIT.

 

Klassikaline klaver


1. Eriala eksam*

 • polüfooniline teos
 • suurvorm
 • laulva iseloomuga pala
 • 2 erineva tehnilise ülesandega etüüdi
 • 0-2 märgiga heliredelid
 • noodilugemise katse
*kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale 2 . Näitlik solfedžo test
Klassikalised keelpillid


1.Eriala eksam*

 • 1 osa suurvormist
 • 1-2 pala
 • 2 erineva karakteriga etüüdi
 • 1 heliredel
*kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale 2. Solfedžo test
Klassikalised puhk- ja löökpillid


PUHKPILLID 1. Eriala eksam

 • kaks erineva karakteriga pala (soovitavalt üks suurvormi osa + väikevorm)

 • 0-2 märgiga heliredelid

 • etüüd

 • prima vista

2. Näitlik solfedžo test

LÖÖKPILLID

1. Eriala eksam

 • kaks erineva karakteriga pala, erinevatel pillidel

 • 0-2 märgiga heliredelid

 • väikese trummi etüüd

 • prima vista (väike trumm ning ksülofon/marimba)

2. Näitlik solfedžo test
Klassikaline laul


1. Eriala eksam

 • 1-2 klassikalist laulu või rahvalaul
 • 1 luuletus vabal valikul
 • 1 näitlejaetüüd antud teemal
2. Näitlik solfedžo test
Klassikaline kitarr, akordion, kannel


KLASSIKALINE KITARR 1. Eriala eksam

 • Polüfoonia: renessanss- või barokiajastu lautopala (näited: J. A. De Logy „Capriccio“ või J. Dowland „Sick Tune“ või G. Fr. Händel „Prelude in C“)
 • Klassikalis-romantilise ajastu kitarripala (näide: M. Carcassi Valss, op. 23 nr. 9 või M. Giuliani Divertimento, op. 40 nr. 23)
 • Etüüd või karakterpala (näide: A. Carlevaro Microstudy n. 1 või F. Sor Andante, op. 44 nr. 15)
 • 20.-21. saj. heliloojate väikevorm (J. Mirtenbaum Zenamon „Bossa“ või N. Kraft „Reminiscence“)
2. Näitlik solfedžo test AKORDION 1. Eriala eksam
 • 3 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)
 • noodilugemise katse*
 • heliredelid*
*ei lähe eksamihinde arvestusse 2. Näitlik solfedžo test KANNEL 1. Eriala eksam
 • üks osa suurvormist või polüfooniline pala (võimalusel mõlemad)
 • 1 pala
 • heliredelid (kuni nelja märgiga)
2. Näitlik solfedžo test
Kooridirigeerimine


1. Eriala eksam

 • Peast juhatada Tšehhi rahvalaulu "Kevadaeg" (PDF), mis antakse konsultatsioonis, samuti mängida antud laulu klaveril ning laulda antud laulu kõiki häälepartiisid
 • mängida kaks pala klaveril
 • laulda üks varem ettevalmistatud laul (rahvalaul vms) ilma saateta
 • vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks
2. Näitlik solfedžo test
Kompositsioon, muusikatooria


KOMPOSITSIOON 1. Eriala eksam

 • ükskõik millises vormis kompositsioon(id), esitada noot
 • tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil
 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
 • klaveril
a) polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st) b) suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa) 2. Näitlik solfedžo test MUUSIKATEOORIA 1. Eriala eksam
 • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.
 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
 • klaveril
a) polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st) b) suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa) 2. Näitlik solfedžo test
Rütmimuusika pillid


KLAVER

 • klassikaline etüüd
 • vabalt valitud pala kas jazzi-klassikast või popmuusikast
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 • näitlik solfedžo test
PUHKPILLID
 • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)
 • üks tehniline etüüd
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 • näitlik solfedžo test
LÖÖKPILLID
 • ettevalmistatud trummietüüd (1- 2 lk)
 • groov`id erinevates muusikastiilides (swing, bossanova, beat vms)
 • noodist lugemine
 • Näitlik solfedžo test
BASSKITARR
 • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)
 • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 • Näitlik solfedžo test
KITARR
 • kaks erineva karakteriga pala
 • akordijärgnevus kuni nelja võtmemärgiga helistikes (näitlik järgnevus C- duuris: C, C7, Cm7, Cmaj)
 • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 • Näitlik solfedžo test
AKORDION
 • kaks erineva karakteriga pala, võimaluse korral üks jazzi valdkonnast
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine
 • Näitlik solfedžo test
Rütmimuusika laul


1. Eriala eksam • kaks ettevalmistatud laulu (kaasa noodid või fonogrammid oma lauludega!) • väike improvisatsioon kohapeal antud laulu teemal 2. Näitlik solfedžo test
Pärimusmuusika pillid


1. Eriala eksam

 • esitada 2 eriilmelist pala, millest vähemalt ÜKS peab olema eesti pärimusmuusika repertuaarist
 • kuulmise järgi lihtsa pala õppimine kohapeal
2. Näitlik soldežo test
Klassikaline orel


1. Eriala eksam

 • 3 erineva karakteriga pala, millest üks on polüfoonia (kava võib esitada orelil või klaveril)
 • noodistlugemine
2. Näitlik solfedžo test
Kooridirigeerimise 5. taseme jätkuõpe


 • Juhatada K. Türnpu laulu „Priiuse hommikul“ (segakoori seade)
 • Mängida antud laul klaveril transponeerimisvõimalusega sekundi piires üles või alla
 • Juhatada kohapeal ettevalmistatud laul
 • Laulda sellest laulust etteantud häälepartii
 • Tutvustada enda visiooni ja vajadust antud erialatasemele õppima asumiseks