SA Innove poolt on heaks kiidetud mitmed Elleri muusikakooli esitatud tegevuskavad ja projektid kutsehariduse arendamisele suunatud PRÕM – "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" – meetmete raames. PRÕM tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 2018 aastaks lõpetatud ja töös olevad projektid on:

Projekt „Praktika arendamine Elleris“

Tegevuskavad valdkonnas „Täiendav keeleõpe“

Tegevuskava valdkonnas „Kutsehariduse maine tõstmine“

Kommunikatsioonistrateegia aastateks 2017-2019

Virtuaaltuur

Projektiga „Praktika arendamine Elleris“  panustab Elleri muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse muusikavaldkonna õppesse ja praktikakorraldusse.

Antud projektil on kaks tegevuste kompleksi. Neist esimese raames saavad täiendõppe koolituste kaudu tänapäevase ettevalmistuse kaks gruppi tööandjapoolseid praktikajuhendajaid muusikasektoris. Koolitus hõlmab praktika juhendamise, nõustamise ja muusiku terviseriskide ja-tööohutuse teemasid ja planeeritud koolitajad on Jouko Heiskanen (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences), Mari Karm ja Airi Niilo (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut). Koolitused viiakse läbi esimesele grupile sügisel 2017 ja teisele grupile sügisel 2018. Kokku saab koolitatud 30 tööandjapoolset praktikajuhendajat.

Teise tegevussuunana panustame täiendavalt õppurite kutsemeisterlikkuse arendamisse kaasates õppesse uusi tipp-praktikuid nii pikemate meistrikursuste kui lühema kestusega meistriklasside vormis aastatel 2017 ja 2018.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames. Projekti kestus on veebruar 2017-detsember 2018 ja kogumaksumus on 29,1 tuhat eurot.

 

Tegevussuunal „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ panustab Elleri muusikakool tõhusamasse ja tööturu vajadustega arvestavasse keeleõppesse muusikavaldkonna kutseõppes.

2016/2017 õppeaasta täiendavate keeleõppe tegevuskavade raames pakume õpilastele saksa keele algõpet, itaalia keele jätkukursust ja eesti keelest erineva emakeelega õpilastele ka eesti keele tasanduskursust. 2016/2017 õppeaastaks eraldatud rahastus on 6,8 tuhat eurot.

2017/2018 õppeaastaks on täiendavate keeleõppe tegevuste kavad esitatud. Taotleme võimalust jätkata eelnimetatud keeleõppe tegevustega korrigeeritud mahtudega ja täiendavalt pakkuda itaalia keelsete ooperitekstide ja saksa Lied projektiõpet.


Tegevussuunal „Kutsehariduse maine tõstmine“ rahastuse saanud Elleri muusikakooli tegevuskava on suunatud muusika-alase kutseõppe populariseerimisele, toetab kooli süsteemset mainekujundust ja nähtavamale toomist avalikkusele. Kinnitatud tegevuskava hõlmab kaht tegevuste kogumit.

Esiteks, Elleris õppimist ja muusikaalase kutsehariduse võimalusi tutvustavate atraktiivsete lühivideote loomine, avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Eesmärgiks on seatud, et hiljemalt oktoobriks 2018 on valminud ja avalikkusele laialt kättesaadavaks tehtud 8 videoklippi lugudega õpilaselt-õpilasele, vilistlaste ja tegevmuusikute intervjuud-edulood ja paar-kolm õpilaste esinemise videot.

Teiseks, üritusturunduslike ettevõtmistega sihtgrupi juurde minek, koos partneritega ühistegevustes aktiivne muusikahariduse promo ja Elleris õppimisvõimaluste tutvustamine (sh uued õppekavad, uuenduslik ühise õppe korraldamine Poska Gümnaasiumiga), minikonverentsid piirkondlikes keskustes. Planeeritud on ajavahemikus veebruar 2017 - aprill 2018 läbi viia kokku kaheksa interaktiivse programmiga tutvustusüritust Tartus ja Lõuna-Eesti regioonis muusikakoolide õpilastele-lõpetajatele, õpetajatele ja noore lähikondsetele. Tegevuste elluviimisel on partneriteks tõhusalt toimivad muusikakoolid erinevates piirkondades –Türi Muusikakool, Põltsamaa Muusikakool, Võru Muusikakool, Põlva Muusikakool ja Tõrva Muusikakool.  

Tegevuskava viiakse ellu perioodil veebruar 2017 – oktoober 2018 ja kogumaksumus on 10 tuhat eurot.


Sama tegevussuuna - „Kutsehariduse maine tõstmine“ - raames SA Innove poolt keskselt koordineeritud kutseõppeasutuste kommunikatsioonialase nõustamise raames valmis soovi avaldanud kutsekoolidele, teiste hulgas ka Heino Elleri Muusikakoolile, kommunikatsioonistrateegia aastateks 2017-2019 ning kooli virtuaaltuur.