Vastuvõtunõuded ühisõppesse puhkpilli erialal


1. Eriala eksam

 • esitada kaks erineva karakteriga pala
          sonaadi või kontserdi kaks erineva karakteriga osa,
          või suurvormi üks osa ja lisaks kaks erineva karakteriga väikevormi

 • 0- 2 märgiga heliredelid

          loomulik mažoor; toonika kolmkõla pööretega

          D7 akord koos pööretega, mängida legatos ja keelega

           harmooniline ja meloodiline paralleelminoor; toonika kolmkõla koos pööretega,              VII7 pööretega  2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu