Vastuvõtunõuded ühisõppesse pärimusmuusika pillide erialal

1. Eriala eksam:

  • esitada kaks eriilmelist pala, millest kaks võib olla pärimusmuusika repertuaarist

  • kuulmise järgi lihtsa pala õppimine  koha peal

  • kuuldeline rütmiimitatsioon


2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu