Vastuvõtunõuded ühisõppesse muusikateooria erialal


1. Eriala eksam:

  • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.
  • kollokvium üldmuusikalistel teemadel
  • klaveril 

a) polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st)

b) suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. Solfedžo test:
kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)
ühehäälse meloodia solfedžeerimine
Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu