Vastuvõtunõuded ühisõppesse löökpillide erialal

1. Eriala eksam:
  • tunneb instrumenti, pulkade hoidu, nooti, valdab lihtsamaid tehnilisi võtteid
  • suudab mängida noodist lihtsamaid näiteid
  • esitab kava, mis vastab erialasele baastasemele (vabalt valitud pala või etüüd)
2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu