Vastuvõtunõuded ühisõppesse kooridirigeerimise erialal

1. Eriala eksam:

  • juhatada peast tšehhi rahvalaul „Kevadaeg“ (PDF) (antakse konsultatsioonis), mängida seda klaveril, laulda kõiki häälepartiisid
  • mängida üks pala klaveril
  • laulda (ilma saateta) varem ettevalmistatud laul
2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu