Vastuvõtunõuded ühisõppesse klaveri erialal


1. Eriala eksam

 • Polüfooniline teos või suurvorm (võimalusel mõlemad)

 • 1 pala

 • 1 etüüd

 • heliredelid (0-4 märgiga helistikud)

 • noodilugemine

kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale

2. Solfedžo test:
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu


  Vastuvõtunõuded ühisõppesse oreli erialal

  1. Eriaka eksam:

 • 3 erineva karakteriga pala, millest üks on polüfoonia. Kava võib esitada kas orelil või klaveril
 • noodistlugemine
2. Solfedžo test:
 • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

 • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

 • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu