Vastuvõtunõuded ühisõppesse klassikalise laulu erialal


1. Eriala eksam
  • 1-2 klassikalist laulu või rahvalaul
  • 1 luuletus vabal valikul
  • 1 näitlejaetüüd antud teemal
2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu