Vastuvõtunõuded ühisõppesse kandle erialal


1. Eriala eksam:
  • üks osa suurvormist või polüfooniline pala (võimalusel mõlemad)

  • 1 pala

  • heliredelid (kuni nelja märgiga)


2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu