Vastuvõtunõuded ühisõppesse akordioni erialal

1. Eriala eksam:

  • 2 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)

  • noodilugemise katse*

  • heliredelid kuni 3 märgiga

*ei lähe eksamihinde arvestusse2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu