Vastuvõtunõuded ühisõppesse akordioni erialal

1. Eriala eksam:

  • kaks erineva karakteriga pala või üks osa suurvormist ja üks pala
  • heliredelid kuni kolme märgiga
2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu