top of page
  • Writer's pictureEller

Tartu kõrgem muusikakool


Tallinna Teataja 29. detsember 1921


Wabakunstniku A. Nieländer'i ja Eesti Helikunsti seltsi Tartu osakonna ettepanekul tunnistas haridusministeerium A. Nieländeri 1. Eesti kõrgema muusikakooli ja Eesti Helikunsti seltsi Tartu kõrgema muusikakooli tegewuse lõpetatuks, ja registreeris wabakunstnikkude August Nieländeri ja Juhan Aawiku poolt ülewalpeetawa kõrgema eramuusikakooli Tartus, nime all "Tartu kõrgem muusikakool", 21. detsembrist s. a. arwates. Tartu kõrgemasse muusikakooli arwatakse kõik endiste A. Nieländeri ja Eesti Helikunsti Seltsi Tartu kõrgemate muusikakoolide õppejõud ja õpilased. Seega on nimetatud koolide ühendamine läbiwiidud, mis juba kauemat aega päewakorral on olnud. Uus wõi ühendatud kool töötab eraalgatusel, sest Tartu linna- ja maakonnwvalitsus kooli ülewalpidamist oma peale ei wõtnud, küll on aga mõlemad lubanud uut kooli rahaliselt toetada. Haridusministeeriumi käesolewa aasta eelarwes Tartu kõrgema muusikakooli toetusraha 400.000 marka on uue kooli ülewalpidajaile wälja antud. Tartu kõrgema muusikakoolide direktoriteks on haridusministeerium registreerinud ajutiselt August Nieländeri ja Juhan Aawiku. Uus kool töötab esialgul Eesti Helikunsti seltsi Tallinna kõrgema muusikakooli põhikirja alusel.


18 views

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page