top of page
  • Writer's pictureEller

Kõrgem muusikakool algab tegewust. Põhikiri registreerimiseks esitatud

Postimees 26. august 1927


Muusikalise hariduse ja kultuuri edendamise seltsi poolt on linna kooliwalitsusele esitatud heakskiitmiseks ja haridusmmisteeriumile registreerimiseks saatmiseks kõrgema muusikakooli põhikiri.


Uus muusikakool algaks oma tegevust 1. septembrist.


Kooli eesmärgiks on: anda süstemaatilist muusikalist üldharidust, ettewalmistada kutsemuusikuid ja instrumendi eriõpetajaid ning panna alus kunstniku ja muusikapedagoogi kutsele suundujate haridusele. Muusikakooli õppeained jagunewad kahte peaossa: eriõppeained ja üldõppeained. Eriõppe, ained on: kompositsioon; klawer, orel, laul, wiiul, tshello, klarnett, trompet. Iga eriõppeainega on seotud kindel üldõppeainete rühm, mis jagunewad oskus, teoreetilisteks ja pedagoogilisteks aladeks.


Õppeaasta jaguneb sügis- ja kewadsemestriks. Sügis semester kestab waheajaga 1. septembrtst kuni 20. detsembrini, kevadsemester 3. jaanuarist kuni 1. juunini.


Kõrgema muusikakooli õpilasteks wõiwad olla mõlemast soost isikud, kel wastawad muusikalised eeldused ja kelle wanadus wastab eriainete kamades ettenähtud normidele. Esimene aasta loetakse proowiaastaks, mille kestel selgub, kas õpilasel on tarwilikud anded, tehnilised wõimed ja püsiwus nõude kohaseks edasijõudmiseks.


Õpilased kellel on keskkooli haridus ja kes on lõpetanud solist wõi pedagoogilise osakonna, saawad wastawa atestaadi, kuna üldharidusliku ning kutsemuusikute ja solistosakonna lõpetajad, kellel on wähemalt 6 kl. algkooli haridus, saawad sellekohalise lõputunnistuse.


Tartu kõrgema muusikakooli õppekawad, alates, alg- ja lõppedes kõrgema kursusega, on oma ulatuse poolest Tallinna konsertvatooriumi õppekawadest ühe astme wõrra alamal. Puuduwa astme esitab kooli täiendusklass, mis on wabatahtlik ja mis lõputunnistuse wäljaandmisel osa ei etenda. Täiendusklassi ülesandeks on anda soowijatele wõimalus lõpetada kohapeal samade õpetajate juhatusel oma muusika haridust, eriti eriaines. Ühes täiendusklassiga on Tartu kõrgema muusika kooli kawade ulatus wõrdne end. wene keiserlikkude muusikakoolide kawadele.

Foto EAA.2111.1.14667.5. Tartu Helikunsti Seltsi juhatus 1936. aastal. Vasakult Harald Laksberg, Miina Härma, H. Paris, Artur Ojasson, Hella Raid, Marta Kaasik, J. Reiman

Kooli tegewust juhiwad: selts, kuratoorium, kunstinõukogu ja direktor. Kooli asutajaks ja ülewalpidajaks on Muusikalise hariduse ja kultuuri edendamise selts. Kooli ülewalpidamine sünnib õppemaksudest, seltsi abirahadest, riigi, ja omatvalitsuste toetustest, kultuurkapitalist, annetustest jne.


Õppejõududeks on isikud kõrgema muusikalise wõi teadusliku haridusega.


Järelewalme suhtes allub muusikakool haridusministeeriumile Tartu linnakooliwalitsuse kaudu.


14 views

Comments


bottom of page