Üldklaveri osakond

Üldklaveri osakonnas anname teiste erialade õpilastele klaverimänguoskuse, mis on vajalik professionaalseks tööks ja õpingute jätkamiseks muusikakõrgkoolis. Klaverimänguoskus on vajalik erialaste ainete omandamiseks;  arendame noodilugemisoskust, mis aitab  nii oma  soolopartiide kui ka partituuri lugemist. Õpime saatma vokaal- või instrumentaalsolisti  ja ka saadet ise improviseerima. Klaverimänguoskus on vajalik muusikateoreetiliste ainete omandamiseks; see hõlbustab jagu saama harmoonias ja solfedžos. Tehnilistes arvestustes on pearõhk pandud orienteerumisele helistikes, leidmaks üles  T kõrval ka D7, >VII7 ja  II7 (kadentsides).

Õpime peast esitama väikest kontserdikava, mis võib sisaldada nii barokki kui ka nüüdismuusikat. Väga popp meie osakonnas on ansamblis mängimine, õpilased saavad omavahel koos esitada kammermuusikat, klaveriansambleid ja soololaule. Igas semestris läbime ansambli(saate)pala ja valikainena on võimalik omandada  laulusaate kujundamist (improvisatsioon).

Noorteosakonnas algab üldklaver 5. klassist. Kooliaasta lõpus  esinevad kõik väiksed pillimängijad kevadkontserdil  kooli väikses saalis.

Toredaks traditsiooniks on kujunenud musitseerimine koos Otsa-kooli õpilaste ja õpetajatega. Kaks korda aastas kohtume nii Tartus kui ka Tallinnas. Plaanis on luua kontakte ka Soome  jt. riikide muusikakoolidega  ja arendada koostööd metoodika alal,  mitmekesistada repertuaari  ja tutvuda teiste kultuuride eripäraga.