Vastuvõtunõuded klaveri erialale

1. Eriala eksam* 
  • Polüfooniline teos

  • suurvorm

  • 1 pala

  • 1 etüüd

  • heliredelid (0-4 märgiga helistikud)

  • noodilugemine

*kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale


2. Solfedžo test

Vastuvõtunõuded oreli erialale

1. Eriala eksam
  • 3 erineva karakteriga pala, millest üks on polüfoonia. Kava võib esitada kas orelil või klaveril.

  • noodistlugemine

2. Solfedžo test